Rudeš – Zagreb

9. nedjelja kroz godinu (c)

9. nedjelja kroz godinu (c)

ČITANJE PRVE KNJIGE O KRALJEVIMA (1 Kr 8, 41-43)

 

U one dane: Pomoli se Salomon u Hramu ovako: „I tuđinca, koji nije od tvojega naroda izraelskog, nego je stigao iz daleke zemlje radi imena tvoga jer je čuo za veliko ime tvoje, za tvoju jaku ruku i za tvoju mišicu ispruženu – ako dođe i pomoli se u ovom Hramu, usliši ga s neba gdje prebivaš, usliši sve što te zaište tuđinac, da bi upoznali svi narodi zemaljski ime tvoje i bojali se tebe kao narod tvoj Izrael i da bi znali da je ime tvoje zazvano nad ovaj Dom koji sam sagradio.“

                                                                                     Riječ Gospodnja.            

 

PSALAM (Ps 117, 1.2)

 

Pođite po svem svijetu; propovijedajte evanđelje!

 

Hvalite Gospodina, svi puci,

   slavite ga, svi narodi!

———————————

Silna je prema nama ljubav njegova

   i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka!

———————————

    POČETAK POSLANICE SVETOGA PAVLA APOSTOLA GALAĆANIMA (Gal 1, 1-2.6-10)

Pavao, apostol – ne od ljudi ni po kojem čovjeku, nego po Isusu Kristu i Bogu Ocu koji ga uskrisi od mrtvih – i sva braća koja su sa mnom: Crkvama u Galaciji. Čudim se da od Onoga koji vas pozva na milost Kristovu tako brzo prelazite na neko drugo evanđelje, koje uostalom i ne postoji. Postoje samo neki koji vas zbunjuju i hoće prevratiti evanđelje Kristovo. Ali kad bismo vam mi, ili kad bi vam anđeo s neba navješćivao neko evanđelje mimo onoga koje vam mi navijestismo, neka je proklet! Što smo već rekli, to sad i ponavljam: navješćuje li vam tko neko evanđelje mimo onoga koje primiste, neka je proklet. Doista, nastojim li ovo pridobiti ljude ili Boga? Ili idem li za tim da ljudima ugodim? Kad bih sveudilj nastojao ljudima ugađati, ne bih bio Kristov sluga.        

                                                                                      Riječ Gospodnja.

 

ČITANJE SVETOG  EVANĐELJA PO  LUKI (Lk 7, 1-10)

U ono vrijeme: Pošto Isus dovrši sve svoje besjede narodu, uđe u Kafarnaum. Nekomu satniku bijaše bolestan sluga, samo što ne izdahnu, a bijaše mu veoma drag. Kad je satnik čuo za Isusa, posla k njemu starješine židovske moleći ga da dođe i ozdravi mu slugu. Kad oni dođoše Isusu, usrdno ga moljahu: »Dostojan je da mu to učiniš jer voli naš narod, i sinagogu nam je sagradio.« Isus se uputi s njima. I kad bijaše već kući nadomak, posla satnik prijatelje s porukom: »Gospodine, ne muči se. Nisam dostojan da uđeš pod krov moj. Zato se i ne smatrah dostojnim doći k tebi. Nego – reci riječ da ozdravi sluga moj. Ta i ja, premda sam vlasti podređen, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: ‘Idi’ – i ode, drugomu: ‘Dođi’ – i dođe, a sluzi svomu: ‘Učini to’ – i učini.« Čuvši to, zadivi mu se Isus pa se okrenu mnoštvu koje je išlo za njim i reče: »Kažem vam, ni u Izraelu ne nađoh tolike vjere.« Kad se oni koji su bili poslani vratiše kući, nađoše slugu zdrava.                                                                            

                                   Riječ Gospodnja.         

  

*********************************************************************************************************

 

VJERNOST GOSPODNJA OSTAJE DOVIJEKA

 

(Razmišljanje uz 9. nedjelju kroz godinu – C)

 

Nakon što je Salomon sagradio jeruzalemski Hram, uputio je Bogu ovu molitvu: „I tuđinca, Gospodine, koji nije od tvojega izraelskoga naroda, nego je stigao iz daleke zemlje radi Imena tvoga…ako dođe i pomoli se u ovom Hramu, usliši ga s nebesa…da bi upoznali svi narodi zemaljski Ime tvoje“. Divna je to molitva koju nadahnjuje proročki duh što u Gospodinu gleda ne samo Boga Izraelova nego Gospodara svih naroda kojemu se svaki čovjek može obratiti da zadobije milost.

Evanđelje donosi opis događaja za koji se može reći da potvrđuje ispravnost te molitve. U Kafarnaumu je rimski časnik čuo govoriti o čudesima koje je Isus činio i odlučio je moliti ga za ozdravljenje svoga sluge koji mu je bio vrlo drag. No, budući da je bio poganin, nije se usudio približiti Isusu pa je k njemu poslao starješine židovske. Ovi su rekli Gospodinu: „Dostojan je da mu to učiniš jer voli naš narod, i sinagogu nam je sagradio“. Iako stranac, satnik je bio prijatelj Židovima, divio se njihovoj vjeri – a možda je po njoj i živio; čak je dao sagraditi sinagogu o svom trošku. Ipak on ne misli da mu to daje neko pravo da se izravno obrati Učitelju. Štoviše, kad se Isus htio uputiti njegovoj kući, poslao je satnik prijatelje s porukom: „Gospodine, ne muči se. Nisam dostojan da uđeš pod krov moj…Nego – reci riječ da ozdravi sluga moj“.

Velika je njegova poniznost, ali je još veća njegova vjera, tako da se sam Isus zadivio i rekao: „Ni u Izraelu tolike vjere ne nađoh“. Takvoj vjeri odgovara čudo učinjeno izdaleka; i tako je bio uslišan stranac koji se obratio Bogu Izraelovu prisutnom u Kristovoj osobi. Satnikova dobrota kojom se brinuo za bolesnog slugu, njegova poniznost, njegova vjera tako su ispunjavale njegovo srce da je bio spremniji primiti Spasiteljevu milost nego što su to bili mnogi pripadnici izabranog naroda. Isus je doista Spasitelj sviju: njegovo je spasenje za sve ljude, on ne pravi razlike između Židova i pogana: gdje god naiđe na poniznost i vjeru dariva se i izdaleka, makar da ga čovjek još dobro ne poznaje, kako je to bilo kod satnika.

S druge strane, samo je jedan Spasitelj za čitavo čovječanstvo, samo je jedna vjera i jedno Evanđelje. Nemoguće je drugdje naći spasenje. Zbog toga sveti Pavao upozorava na one koji „hoće prevratiti Evanđelje Kristovo“(2. čit.) i ne oklijeva reći: „Kad bi vam anđeo s neba navješćivao neko evanđelje mimo onoga koje vam mi navijestismo, neka je proklet!“ Apostol se ne boji da će zbog nepopustljivosti za obranu Evanđelja steći neprijatelje pa svetom smjelošću tvrdi: „Kad bih sveudilj nastojao ljudima ugađati, ne bih bio Kristov sluga“ (Gal 1, 10).  

 

Wordpress Themes - Photography WordPress Themes - Newspaper & Magazine WordPress Themes