how to help creative writing | university of minnesota mfa creative writing acceptance rate | wedding speech writer australia | order homework online | creative writing milan Ljubav kao najizvrsniji put | Župa sv. Ane - Rudeš

Rudeš – Zagreb

Ljubav kao najizvrsniji put

Ljubav kao najizvrsniji put

Boreći se za pravilno vrednovanje darova Duha u Crkvi, Pavao želi postići dva jednako važna cilja. Kako god mu je važno sačuvati bujan život zajednice što ga nadahnjuje Duh, jednako mu je važno onemogućiti bilo kakav uskogrudni elitizam u zajednici. U tu svrhu poslužit će mu isticanje mjesta i uloge ljubavi kao prvoga među plodovima Duha koji svi kršćani imaju (usp. Gal 5, 22). Zato Pavao svoju pouku o darovima zaključuje pozivom: Čeznite za višim darovima! a pokazat ću vam još uzvišeniji put (1 Kor 12,31).

LJUBAV – MJERILO SVEGA

To je ujedno uvod u poznati Hvalospjev ljubavi (1 Kor 13) koji bez te rečenice djeluje kao strano tijelo između 1 Kor 12 i 14. No nije tako, jer se Pavao, nakon njega, ponovno vraća darovima Duha, pozivajući Korinćane: Težite za ljubavlju! Vruće čeznite za duhovnim darovima…(14,1) Nešto slično on je već prije učinio stišavajući euforiju nekih članova zajednice zbog mudrosti odnosno znanja na koje su se pozivali opravdavajući svoju slobodu u pogledu mesa žrtvovana idolima. Pavao, naravno, nije protiv znanja, ali takve podsjeća da znanje napuhuje, a ljubav izgrađuje (8,1), dajući tako prednost ljubavi pred znanjem i slobodom. Nakon što je izložio načelan stav u tome pogledu, Pavao odlučno zaključuje: Zato, ako će jelo navesti na grijeh moga brata, doista neću više nikad jesti mesa, da svoga brata ne navedem na grijeh (8,13).

O kakvoj je ljubavi riječ? Za razliku od grčkih izraza za ljubav eros (tjelesna ljubav) i filia (prijateljska ljubav), koji su tada najčešće rabljeni, Pavao rabi izraz agape koji je karakterističan za biblijsku objavu, odnosno za odnos Boga prema svome narodu. Riječ je o slobodno izabranoj Božjoj naklonosti prema svome narodu što je svoj vrhunac našla u Isusu Kristu i njegovoj žrtvi. Pavao će reći da je to ljubav koja je izlivena u našim srcima po Duhu Svetomu koji nam je dan (Rim 5,5). A to znači da je to milost koja nije samo dar čovjeku već i snaga koja mu omogućuje djelovanje primjereno kršćanskomu pozivu. Zato Pavao o njoj govori kao o putu na koji je svaki kršćanin pozvan.

BEZ LJUBAVI SVE JE NIŠTA

Tih svega trinaest redaka teksta Hvalospjeva ljubavi jasno je i vrlo promišljeno razdijeljeno u tri manje cjeline u kojima se, korak po korak, naglašava kako ljubav natkriljuje sve. Uvodnu i ujedno najkraću cjelinu od tri retka čine tri irealne rečenice u kojima Pavao govori u prvome licu, kako bi bio što uvjerljiviji: Kad bih …Slično čini i u Rim 7 kada želi izraziti čovjekovu nemoć pred Zakonom. Iako je riječ o rečeničnome irealnom obliku, Pavao ne govori o irealnim stvarnostima, budući da sam posjeduje mnoge od darova Duha koje tu dotiče. On ih samo svjesno prenaglašava kako bi bolje došla do izražaja ljubav koju suprotstavlja tim darovima.

Ako se Pavao na prvome mjestu osvrće na dar govora u jezicima, to je samo znak da je taj dar u korintskoj zajednici bio vrlo zastupljen i cijenjen i da je upravo on bio jedan od izvora napetosti (usp. 12,10.28.30; usp. 14,18 sl). Izraz „ljudske i anđeoske jezike“ retorička je formulacija kojom Pavao želi obuhvatiti sve što je prethodno u tome pogledu izrekao. Bez ljubavi, sve bi to „bio mjed što ječi, ili cimbal što zveči“. Ta dva slikovita izraza imaju svoju pozadinu koju Pavlovi čitatelji razumiju. Riječ je o instrumentima koji su rabljeni u poganskim hramovima za prinošenja žrtava idolima. Korinćani, koji su prije svoga obraćenja u tome sudjelovali, sada znaju da idol nije ništa na svijetu i da nema drugog Boga osim jednoga (8,4).

Iako Pavao posebno cijeni dar prorokovanja (usp. 14, 1-5), i on bez ljubavi ne bi ništa značio. Štoviše, ni „sve znanje“ koje čovjek može steći, pa čak i takva vjera koja može brda premještati (usp. Mt 17,20), ne bi u tome pogledu ništa promijenili. Bez ljubavi sve bi to bilo ništa. Na kraju Pavao podsjeća i na junačku spremnost da netko žrtvuje i svoj vlastiti život. Ako to ne bi bilo iz ljubavi, ne bi imalo nikakve vrijednosti u sebi.

LJUBAV NADMAŠUJE I NAJVEĆE DAROVE

Središnji dio  Pavlova Hvalospjeva ljubavi (13-4-7) sastoji se od vrlo kratkih i jednostavnih rečenica u kojima je nabrojeno ništa manje već petnaest značajki ljubavi. Moglo bi se pomisliti da je Pavao tu povezao idealne, a u biti nepostojeće, crte ljubavi. Nikako! On ima pred sobom konkretnu sliku s koje očitava te crte. Točnije, riječ je o dvjema slikama, pozitivnoj i negativnoj. Pozitivna slika je sam Isus Krist u kome se očitovala Božja ljubav prema čovjeku koja obvezuje i samoga čovjeka. Ta ljubav je ponajprije „strpljiva“ i „dobrostiva“ (13,4).

S druge strane, konkretna slika korintske zajednice također Pavlu pomaže da uvjerljivo progovori o crtama ljubavi koju treba nasljedovati. Upadno je da je veći dio tih kratkih rečenica formuliran negativno. Čak osam puta je rečeno što prava ljubav nikada ne čini, dok se napokon ne kaže što doista čini, dok se napokon ne kaže što doista čini, dok se napokon ne kaže što doista čini. Ljubav ne zavidi, ne hvasta se, ne oholi se, nije nepristojna, ne traži svoje, ne razdražuje se …, raduje se istini. Sve ispričava, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi(13,5-7)

Bez ikakve euforičnosti potrebe za gomilanjem jakih izraza Pavao vrlo trijezno opisuje svakodnevicu kršćanskoga života u kojoj posve obično kršćansko ponašanje poprima junačke crte zato što u toj svakodnevici treba izdržati kušnje i ustrajati u vršenju djela ljubavi. Tako naoko male, posve obične stvari postaju velike i važne. A one su uvijek najsigurnije jamstvo da će i različiti darovi Duha poslužiti na izgradnju cijele zajednice. To Pavlu daje sigurnost da, nakon svih upozorenja, može uputiti poziv Korinćanima: Tako i vi, budući da vruće čeznete za duhovnim darovima, nastojte ih imati u izobilju na izgradnju Crkve (14,12).

SAMO LJUBAV JE VJEČNA

Treći, završni dio Hvalospjeva ljubavi započinje tvrdnjom koja otkriva pravi razlog zašto je ljubav tako važna: Ljubav nigda ne prestaje (13,8). Bez obzira na veličinu i važnost svih spomenutih darova Duha, ljubav je jedina neprolazna. Ona je jedina već sada to što će biti vječno. To se može izreći i na drugi način: Najkraće rečeno, ljubav je sadržaj vječnoga života. Dakle, tko u prolaznosti ovoga vremena i života posjeduje ono što nadilazi prolaznost i vrijeme, taj je siguran za vječnost.

Polazeći od te značajke ljubavi, Pavao se može mirno ponovno vratiti Korinćanima tako dragoj temi darova Duha. Premda su ti darovi očitovanje Duha koji je princip budućega vijeka, budući da su to očitovanja u granicama ovoga prolaznog vremena, sve su to nesavršene pojave osuđene da jednom iščeznu. Darovi Duha nisu maleni ni po svome podrijetlu ni po svome značenju za zajednicu, ali su važni samo toliko dok ne spoznamo i posve ne zadobijemo ono savršeno i vječno, tj. ljubav.

Pavao to ilustrira slikom djeteta koje započinje s učenjem pojedinih slova, potom svoje znanje sve više širi slažući pojedina slova u riječi, a onda riječi u rečenice, dok napokon ne bude u stanju čitati. Dijete je time ostvarilo nekakav zacrtani cilj, ali taj ostvareni cilj ponovno je početak. Jer, ono sada može čitati knjige, mnogo knjiga i crpsti u njima sadržano znanje. A što god čovjek više čita, sve jače shvaća kako ne može nikada sve pročitati što bi bilo vrijedno čitanja.

Nitko ne može drukčije početi već kao dijete, ali nitko nije primoran ostati kod prvoga cilja što ga dijete ostvari. Potrebno je nadići djetinju dob i dostići onu muževnu, kada sve postaje drukčije. Ali treba također priznati da nešto od toga djetinjeg ostaje trajno sačuvano. Jer i dijete već razmišlja i stvara svoje sudove i izražava se riječima. No sve je to samo djelomično i nesavršeno. To vrijedi i za vjeru i nadu. Na kraju će vjera kao privremeno gledanje prijeći u trajno, a nada će doživjeti svoje ispunjenje. Za ljubav se to ne može reći. Ona ne mora mijenjati ni svoj oblik ni sadržaj, jer već sada predstavlja ono savršeno i vječno. Zato je ljubav uvijek bila najsigurniji raspoznajni znak kršćana ne samo u odnosu jednih prema drugima već još više prema onima vani. Pogani su sa stanovitim divljenjem zato govorili: „Gle, kako se ljube!“

  1. sc. fra Ivan Dugandžić

 

Wordpress Themes - Photography WordPress Themes - Newspaper & Magazine WordPress Themes